BZ start met de CO2 prestatieladder

Asset Publisher

BZ start met de CO2 prestatieladder
Vanuit het programma Mission Sustainable werken wij aan reductie van onze CO2-emissies. Om ons daarbij te helpen zijn we afgelopen september gestart met de voorbereidingen van de implementatie van de CO2-prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder als managementsysteem wordt het mogelijk om onze CO2 te monitoren en reduceren.

Wat is de ladder?

prestatieladder is een CO2 managementsysteem bestaande uit 5 niveaus. De eerste drie niveaus zijn gericht op het reduceren van uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt ook gewerkt aan de CO2-uitstoot in de keten en sector. Om te certificeren op een bepaald niveau moet een organisatie voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder op dat niveau (en alle onderliggende niveaus). De eisen van de CO2 prestatieladder komen voort uit vier invalshoeken:

 

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;

  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;

  3. Transparantie: Structurele communicatie over CO2-beleid;

  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-recutie.

 

De ladder biedt BZ een methodiek om op basis van data, structureel te sturen op de voortgang richting klimaatneutraliteit in 2030 en hierover te rapporteren. De prestatieladder schrijft niet voor welke maatregelen genomen moeten worden, maar dwingt wel om maatregelen te kiezen die zowel ambitieus als realistisch zijn binnen de organisatie en sector. De gekozen maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangescherpt (systeem van continue verbetering).

 

Rijksbrede uitrol

De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) heeft op 22 juni jl. besloten de CO2-prestatieladder rijksbreed in te voeren als CO2-managementsysteem. De ladder wordt al succesvol toegepast door het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Ministerie van EZK/LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook wij gaan ons vol inzetten en streven naar certificering op niveau 3 in 2023. Dit betekent dat wij inzicht verkrijgen in onze emissies door gas en brandstof, opwekking van elektriciteit of warmte en door zakelijke mobiliteit, daar ambitieuze reductiedoelstellingen en -maatregelen op formuleren, de voortgang daarvan bijhouden en hierover gaan communiceren.